Podmínky použití

 

PŘEHLED

Last update: April 2024

Provozovatelem této webové stránky je společnost Pessl Instruments GmbH. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na společnost Pessl Instruments GmbH a všechny její značky, pobočky, služby a nabízené produkty, které jsou uvedeny v příloze I. Společnost Pessl Instruments GmbH nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem od nás se zapojujete do naší "služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("podmínky služby", "podmínky"), včetně dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu/platformy/místa, se rovněž vztahují podmínky služby. Aktuální verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek ochrany osobních údajů zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

ODDÍL 1 - POUŽITELNOST

Podmínky používání se vztahují na všechny naše webové stránky, aplikace, služby, funkce, software a platformu (dále jen "služby"), pokud není uvedeno jinak. Příloha I neobsahuje omezení na všechny hlavní námi nabízené stránky a software.

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště plnoletí a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Naše produkty a/nebo služby nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time. Pessl Instruments GmbH is applying IP geo-blocking in countries where the United States or EU Europe has imposed trade embargoes. The IP addresses of those countries will be recognized and blocked from access to all Web services is offering to ensure compliance with all applicable laws and regulations, including those related to trade embargoes and intellectual property (IP) protection.

Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou všech osobních údajů) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny, které se přizpůsobí technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakémukoli kontaktu na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 - OBSAH

ODDÍL 3.1 - OBECNÉ INFORMACE O OBSAHU

Veškerý text, data, ilustrace, obrázky, grafika, fotografie, zvukové, video a audio-video klipy, softwarové aplikace a všechny ostatní informace, materiály a nástroje, které jsou vám a vaší společnosti zpřístupněny prostřednictvím těchto stránek (souhrnně "obsah"), jsou chráněny autorskými právy podle rakouského práva a platných mezinárodních zákonů a smluv o autorských právech. Autorská práva k Obsahu vlastní subjekt Pessl Instruments GmbH nebo třetí strany, které poskytly licenci na své materiály subjektu Pessl Instruments GmbH. Celý obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy jako kolektivní dílo podle rakouského autorského práva a platných mezinárodních zákonů a smluv o autorských právech a společnost Pessl Instruments GmbH vlastní autorská práva k výběru, koordinaci, uspořádání a vylepšení obsahu. Vy a vaše společnost můžete stahovat, ukládat, tisknout a kopírovat vybrané části poskytnutého Obsahu.

1.Vy a vaše společnost používáte stažený obsah pouze pro své interní obchodní účely nebo pro další obchodní jednání vaší společnosti se subjekty Pessl Instruments GmbH;

2.Vy ani vaše společnost nezveřejňujete, nepředvádíte, nezobrazujete ani nezveřejňujete žádnou část obsahu na jiných internetových stránkách;

3.Vy ani vaše společnost nezveřejňujete, veřejně nepředvádíte, veřejně nevystavujete ani nevysíláte žádnou část obsahu v žádném jiném médiu;

4.Vy ani vaše společnost obsah nijak neupravujete ani neměníte, ani neodstraňujete či neupravujete žádná oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách nebo oznámení o důvěrnosti. S výjimkou výše výslovně uvedených případů nesmíte vy ani vaše společnost kopírovat, tisknout, publikovat, veřejně vystavovat, veřejně předvádět, distribuovat, přenášet nebo vytvářet odvozená díla na základě celého obsahu těchto stránek nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu společnosti Pessl Instruments GmbH. Na základě této smlouvy nebo na základě používání těchto stránek vámi nebo vaší společností se na vás nebo vaši společnost nepřevádí ani nezískává žádné právo, vlastnické právo nebo podíl na jakékoli části obsahu, s výjimkou práva používat obsah za podmínek této smlouvy. Výše uvedená omezená licence se nevztahuje na softwarové aplikace, které si stáhnete ze Stránek. Vaše a vaší společnosti používání jakéhokoli softwaru, který si stáhnete ze Stránek, se bude řídit podmínkami softwarové licence, která je vám poskytnuta k nahlédnutí a přijetí v okamžiku stažení softwaru.

ODDÍL 3.2 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, datových informací, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 3.3 PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a neměly by být používány jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 3.4 - AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÁ ZNÁMKA

Společnost Pessl Instruments GmbH a související subjekty a/nebo jejich poskytovatelé licencí společně vlastní veškerá práva, vlastnické právo a zájmy, včetně všech autorských práv, patentových práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu tajemství, práv k know-how a veškerých dalších práv duševního vlastnictví k (a) těmto stránkám, včetně designu, vlastností, funkcí, navigace a "vzhledu" těchto stránek a hardwaru, softwaru, kódu, rozhraní a připojení používaných k provozu a údržbě těchto stránek, a (b) obsahu, včetně softwaru a dalších softwarových nástrojů zpřístupněných prostřednictvím těchto stránek. Na základě této Smlouvy ani na základě používání těchto Stránek vámi nebo vaší společností se na vás nebo vaši společnost nepřevádí ani nezískává žádné právo, vlastnické právo ani podíl na výše uvedeném, s výjimkou práva používat Stránky v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Všechny ochranné známky, značky služeb a loga zobrazené na těchto stránkách ("ochranná známka (ochranné známky)") jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Pessl Instruments GmbH, jednoho z dalších subjektů Pessl Instruments GmbH nebo třetí strany, která poskytla licenci na své ochranné známky jednomu ze subjektů Pessl Instruments GmbH. Na základě této smlouvy nebo na základě používání těchto stránek vámi nebo vaší společností se na vás nebo vaši společnost nepřevádí ani nenabývá žádné právo, vlastnické právo nebo podíl na jakékoli ochranné známce. S výjimkou případů výslovně povolených touto Smlouvou nesmíte vy ani vaše společnost reprodukovat, zobrazovat ani jinak používat žádnou Ochrannou známku bez předchozího písemného souhlasu vlastníka Ochranné známky.

ODDÍL 4 - PRODUKTY A SLUŽBY

ODDÍL 4.1 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

V této smlouvě se pojem "služba (služby)" a/nebo "produkt (produkty)" společnosti Pessl Instruments GmbH vztahuje na celou řadu zemědělských produktů/služeb prodávaných subjekty společnosti Pessl Instruments GmbH.

ODDÍL 4.2 ZMĚNY SLUŽEB, PRODUKTŮ A/NEBO CEN

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování služby (nebo její části či obsahu) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování služby.

ODDÍL 4.3 - ODKAZY NA NÁSTROJE PESSL
Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky provozované společností Pessl Instruments GmbH, jak je popsáno v části 4 jako Služby. Všechny webové stránky společnosti Pessl Instruments GmbH slouží k různým účelům, ale řídí se těmito Podmínkami používání a Zásadami ochrany osobních údajů, pokud není uvedeno jinak.

ODDÍL 5 - UŽIVATEL A NASTAVENÍ

ODDÍL 5.1 - OSOBNÍ ÚDAJE
Poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
Kliknutím sem si můžete prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 5.1.1 - UŽIVATEL, HESLO A ZABEZPEČENÍ
Některé oblasti našich služeb jsou chráněny heslem. Před přístupem a používáním oblastí chráněných heslem se musíte zaregistrovat a zvolit si uživatelské jméno a heslo. Vy a vaše společnost nesete plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti svého uživatelského jména a hesla. Kromě toho vy a vaše společnost nesete plnou odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým na těchto stránkách dojde s použitím vašeho uživatelského jména a hesla, a to bez ohledu na to, zda jste tyto činnosti nebo použití vašeho hesla schválili vy nebo vaše společnost. Vy nebo vaše společnost jste povinni neprodleně informovat společnost Pessl Instruments GmbH. o jakémkoli známém nebo předpokládaném neoprávněném použití vašeho uživatelského jména a hesla nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti (kontaktujte společnost Pessl Instruments GmbH. telefonicky: +43 3172 5521 nebo na adrese [email protected]).

Kliknutím sem si můžete prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 5.1.2 AKTUALIZACE INFORMACÍ O UŽIVATELI

When you register on this Site, you will be asked to provide certain information about yourself and your company. You or your company must notify us promptly if any of the information that you provided as part of this registration process (the “User Information”) changes, or if you or your company becomes aware that any of the User Information is inaccurate or incomplete. To notify us of changes to or mistakes in the User Information, visit the Preferences page when you log on to this Site. Notwithstanding your or your company’s obligation to provide us with updated User Information, we have the right to rely on the User Information that you or your company previously provided until such time as you or your company have provided us with updated User Information. You and your company further agree that we may provide notices related to this Agreement or to this Site by e-mail using the latest e-mail address you or your company have provided through this Site. If you cease to be an employee or authorized agent of your company, or cease to be authorized by your company to use this Site, then your company must promptly notify Pessl Instruments GmbH., and you are no longer authorized to use this Site. Contact Pessl Instruments GmbH. by phone: +43 3172 5521 or [email protected].
Kliknutím sem si můžete prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 5.1.3 NA OBLASTI CHRÁNĚNÉ HESLEM SE MOHOU VZTAHOVAT DALŠÍ PODMÍNKY.

Při přístupu k určitým oblastem těchto stránek chráněným heslem a jejich používání můžete být požádáni o souhlas s dalšími podmínkami, které se týkají konkrétně vašeho přístupu k těmto oblastem chráněným heslem a k informacím dostupným v těchto oblastech. Například budete požádáni, abyste souhlasili s dalšími podmínkami, když prostřednictvím těchto Stránek přistupujete k odškodněným štítkům. Tyto dodatečné podmínky doplňují, ale nenahrazují ani nenahrazují podmínky této smlouvy.
Kliknutím sem si můžete prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 5.2 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli vaši objednávku. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního posouzení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

ODDÍL 5.3 VOLITELNÉ NÁSTROJE

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte.

V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.

ODDÍL 5.4 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PODÁNÍ

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že váš obsah nebude porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

ODDÍL 6. - TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran. Tyto materiály třetích stran zahrnují mimo jiné zprávy, komentáře, informace o počasí, informace o trhu, informace o škůdcích a ošetření. Tyto materiály třetích stran jsou poskytovány pouze pro váš zájem a pohodlí vaší společnosti. Přestože pečlivě vybíráme dodavatele, kteří nám tyto materiály poskytují, neschvalujeme tyto materiály ani dodavatele, kteří nám je poskytují, ani nezaručujeme, že jsou tyto materiály aktuální, přesné, úplné nebo spolehlivé. Je vaší odpovědností a odpovědností vaší společnosti posoudit aktuálnost, přesnost, úplnost a spolehlivost všech informací třetích stran získaných nebo poskytnutých prostřednictvím těchto stránek. Vy a vaše společnost používáte tyto materiály na vlastní nebezpečí a s výhradou vyloučení odpovědnosti třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu ani vliv.

ODDÍL 7. - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapování; (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

ODDÍL 8. - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.

Společnost Pessl Instruments GmbH, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, zhotovitelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiné, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem. Pokud bude některé z těchto omezení odpovědnosti shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, pak celková odpovědnost subjektů Pessl Instruments GmbH a jejich příslušných poskytovatelů služeb a poskytovatelů licencí za takových okolností za závazky, které by jinak byly omezeny, nepřesáhne sto ($100,00) dolarů.

ODDÍL 9. - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti společnost Pessl Instruments GmbH a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance všech nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek poskytování služeb nebo dokumentů, na které se v nich odkazuje, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 10. - ZMĚNITELNOST

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 11. - UKONČENÍ

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto Podmínky služby platí, dokud je vy nebo my nevypovíme. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete naše služby používat, nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data vypovězení včetně; a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 12. - CELÁ SMLOUVA

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek poskytování služeb nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

ODDÍL 13. - ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva se řídí, podléhá a je vykládána v souladu s rakouskými zákony bez ohledu na kolizní normy. Jakékoli žaloby týkající se této Smlouvy mohou být podány pouze u příslušného soudu v Rakousku a vy i vaše společnost souhlasíte s příslušností, místem konání a vhodností těchto soudů. Výklad Výraz "včetně" použitý v této smlouvě znamená "včetně, ale ne pouze". Zřeknutí se práva Naše opomenutí kdykoli požadovat plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebo uplatnit jakékoli právo stanovené v této smlouvě se nepovažuje za zřeknutí se takového ustanovení nebo takového práva. Veškerá zřeknutí se práv musí být písemná a podepsaná stranou, která má být zavázána. Pokud písemné zřeknutí se práva neobsahuje výslovné prohlášení o opaku, nebude žádné zřeknutí se práva ze strany společnosti Pessl Instruments GmbH na jakékoli porušení jakéhokoli ustanovení této dohody nebo práva stanoveného v této dohodě považováno za zřeknutí se jakéhokoli pokračujícího nebo následného porušení takového ustanovení, za zřeknutí se samotného ustanovení nebo za zřeknutí se jakéhokoli práva podle této dohody. Oddělitelnost Pokud je některé ustanovení této dohody soudem příslušné jurisdikce shledáno v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení změněno a vykládáno tak, aby co nejlépe splnilo cíle původního ustanovení v maximálním rozsahu povoleném zákonem, a ostatní ustanovení této dohody zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

ODDÍL 14. - ZMĚNY PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Aktuální verzi podmínek poskytování služeb si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená, že tyto změny přijímáte.

ODDÍL 15. - ZABEZPEČENÍ

Společnost Pessl Instruments GmbH. používá k ochraně informací při jejich přenosu na servery společnosti Pessl Instruments GmbH a z nich standardní metodiku šifrování a dešifrování SSL (Secure Socket Layer). Vy a vaše společnost však berete na vědomí, že internet není spolehlivým komunikačním prostředkem; nezaručujeme bezpečnost jakýchkoli informací přenášených prostřednictvím internetu.

ODDÍL 16. - UZAVŘENÍ ÚČTU

Pokud se rozhodnete zrušit svůj účet FieldClimate pro počítač nebo mobilní aplikaci, vaše osobní údaje a nastavení budou z našich služeb do 24 hodin odstraněny.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek používání, postupů na těchto stránkách nebo vašeho jednání s těmito stránkami, kontaktujte nás prosím na adrese:

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107, Weiz. 8160 - Rakousko
+43 31 72 55 21
[email protected]