Wiadomości z projektu STARGATE

Europejski projekt STARGATE mający na celu opracowanie przełomowej, wieloskalowej i holistycznej metodologii rolnictwa inteligentnego dla klimatu

Rolnictwo jest z pewnością najbardziej zależnym od pogody sektorem gospodarki, a zmiany wzorców klimatycznych mają na nie silny wpływ pod względem wydajności, zarządzania ryzykiem i ochrony środowiska.

Prawdą jest również, że obecne praktyki rolnicze powodują około 25% globalnych emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmian klimatycznych i jeszcze bardziej je wzmacniając, utrzymując ciągły cykl zmian klimatu i wpływu na system produkcji żywności.

Projekt STARGATE dąży do opracowania przełomowej, wieloskalowej i holistycznej metodologii inteligentnego rolnictwa klimatycznego, wykorzystując innowacje w dziedzinie mikroklimatu i zarządzania ryzykiem pogodowym, a także w dziedzinie projektowania krajobrazu. Będzie ona oparta na obserwacji ziemi, inteligencji pogodowej/klimatycznej i technologiach IoT, aby wspierać bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwem i związane z tym opcje adaptacji do zmian klimatycznych, formułowania polityki prowadzącej do lepszego zarządzania krajobrazem, ochrony przed ryzykiem klimatycznym i wdrażania związanego z łagodzeniem zmian mikroklimatu.

STARGATE ma na celu rozwój, testowanie, wdrażanie i pokazywanie ram, które poprawią odporność systemów rolniczych na zmienne warunki klimatyczne i ekstremalne zdarzenia pogodowe, a jednocześnie dostarczą naukowo uzasadnionych wyników, aby kierować decydentami w planowaniu krajobrazu i długoterminowej adaptacji nowoczesnego rolnictwa do zmian klimatycznych.

Spotkanie kick-off projektu STARGATE odbyło się w Salonikach 24 i 25 października 2019 roku i było koordynowane przez profesora AUTH i Senior Researcher CERTH Dr Dimitrios Moschou. Podczas spotkania podkreślono znaczenie osiągnięcia wspólnego porozumienia i ustalenia planu działania na kolejne miesiące. Ponadto omówiono pełny plan pracy, uzgodniono wiodące zadania, a także strukturę zarządzania i mechanizmy decyzyjne konsorcjum.

Projekt STARGATE będzie realizowany przez 48 miesięcy do września 2023 roku i uczestniczy w nim 26 partnerów z Grecji, Czech, Izraela, Hiszpanii, Łotwy, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Portugalii, Polski, Niemiec, Norwegii i Belgii.

Dalsze informacje:
Prof. Dimitrios Moshou, [email protected]