Všeobecné obchodní podmínky

Vše, co potřebujete vědět, abyste s námi mohli obchodovat.

ODDÍL 1 - Použití pojmů

(1) Naše dodávky a služby se řídí těmito obchodními podmínkami. Nepřijímáme opačné podmínky ze strany našeho zákazníka ani podmínky odchylné od našich vlastních obchodních podmínek, pokud takový souhlas není dán výslovně a písemně.
(2) Naše obchodní podmínky platí i v případě, že objednávku provedeme bez výhrad, ačkoli jsme si vědomi protichůdných nebo odchylných podmínek ze strany zákazníka. Tímto výslovně odmítáme potvrzení objednávky poskytnuté zákazníkem, které odkazuje na jeho odchylné nákupní podmínky.
(3) Naše obchodní podmínky se vztahují i na všechny budoucí obchodní transakce s naším zákazníkem.

ODDÍL 2 - Nabídky a uzavření smlouvy

(1) Pokud není dohodnuto jinak, jsme vázáni objednávkami po dobu 14 dnů počínaje dnem nabídky. Poté je můžeme odvolat, a to i po jejich přijetí zákazníkem.
(2) Zákazník je vázán svou objednávkou po dobu 14 dnů. Naše přijetí je provedeno písemně, faxem nebo e-mailem, pokud nedodáme zboží nebo nevystavíme fakturu ihned.
Totéž platí v případě dodatků, změn a zástavních smluv.
(3) Tento formulář je závazným potvrzením objednávky.

ODDÍL 3 - Rozsah dodávek a služeb

(1) Rozsah dodávek a služeb je určen dohodami mezi stranami. Informace o rozsahu dodávek a služeb nepředstavují žádnou záruku z naší strany, že přebíráme riziko dostupnosti dílčích dodávek. Vyhrazujeme si právo tvrdit, že jsme sami nebyli dodavateli dodáni správně nebo včas.
Jakákoli záruka nebo garance dostupnosti produktů nebo jejich součástí vyžaduje výslovnou písemnou dohodu mezi stranami, ve které jsou výslovně použity výrazy "záruka" nebo "riziko dostupnosti".
(2) Údaje uvedené v naší nabídce/potvrzení naší objednávky určují kvalitu výrobků, za kterou jsme odpovědní. V případě rozporů mezi nabídkou a potvrzením objednávky má přednost potvrzení objednávky.
Specifikace obsažené v katalozích, brožurách, oběžnících, reklamách, vyobrazeních a cenících nejsou závazné, pokud se výslovně nestaly součástí smlouvy.
Údaje uvedené v našich potvrzeních objednávek a výkresech, které se týkají kvality výrobku, nepředstavují žádnou záruku, zejména ne záruku trvanlivosti.
I po uzavření smlouvy jsme oprávněni dodat srovnatelný výrobek místo sjednaného výrobku, pokud je tento výrobek oproti sjednanému výrobku vylepšený a splňuje všechny funkce stanovené smlouvou. To platí zejména i pro dodatečné funkce, které nebyly obsaženy v původně sjednaném předmětu dodávky.
(3) Pokud dodáváme software, rozhodují o jeho kvalitě údaje uvedené v popisu a dokumentaci k tomuto softwaru. Instalaci softwaru provádíme pouze na základě samostatné smlouvy. Pokud taková dohoda neexistuje, provádí instalaci zákazník.
(4) Rozsah dodávek a služeb nezahrnuje školení zaměstnanců zákazníka. Školení musí být mezi stranami výslovně a písemně dohodnuto.
(5) Odpovědnost za instalaci přebíráme pouze v případě, že je to mezi stranami výslovně dohodnuto v textové podobě podle rakouského občanského zákoníku.
Není-li dohodnuto jinak, je námi provedená instalace omezena na postavení předmětu dodávky a jeho uvedení do provozu. Jedná se o povinnosti vyplývající z prodeje výrobku. K převzetí plnění podle zákona o smlouvách o dílo a službách nedochází.

ODDÍL 4 - Používání softwaru

(1) Pokud předměty dodávky zahrnují software nebo software dodáváme dodatečně, je zákazníkovi poskytnuto nevýhradní předplatné na dobu neurčitou, jehož rozsah je vymezen takto.
(2) Zákazník je oprávněn reprodukovat dodaný software nebo software obsažený v produktu pouze v rozsahu, v jakém je příslušná reprodukce nezbytná pro používání předmětů dodávky. Nezbytné reprodukce zahrnují instalaci softwaru, který je zaznamenán na originálním nosiči dat, do velkokapacitní paměti produktu, jakož i nahrání softwaru do vnitřní paměti. Dále může zákazník
zkopírovat software pro účely zálohování. Je však třeba vytvořit a uchovávat pouze jednu záložní kopii. Tato záložní kopie musí být označena jako záložní kopie dodaného softwaru a musí být opatřena odkazem na naše duševní vlastnictví viditelným na nosiči dat.
(3) Vícenásobné použití našeho softwaru a/nebo použití v síti vyžaduje náš výslovný souhlas v textové podobě podle rakouského občanského zákoníku a příslušnou dodatečnou smlouvu.
(4) Překompilování softwaru do jiných forem kódu a jiné typy reverzního inženýrství včetně změn softwaru musí být předem písemně schváleny. Pokud odmítneme odstranění vady a pokud je k odstranění vady nutné výše uvedené řízení, není náš souhlas nutný.
(5) Zákazník není oprávněn bez našeho písemného souhlasu prodat nebo přenechat samotný software bez předmětu dodávky třetím osobám.

ODDÍL 5 - Spolupráce zákazníka

(1) Zákazník je povinen spolupracovat v každém ohledu, který je nezbytný pro plnění našich smluvních závazků. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, je vyžadována zejména následující součinnost:

- Pokud jde o instalaci hardwaru, zákazník je povinen dát nám k dispozici prostory vybavené obvodovým pláštěm, který splňuje všechny technické požadavky nezbytné pro instalaci hardwaru. Pokud budou naše předměty dodávky připojeny k internetu, musí zákazník zajistit potřebné telekomunikační přístupové prvky v provozuschopném stavu.

- Pokud jde o instalaci softwaru, zákazník nám musí poskytnout hardware, na který má být software nainstalován, a udržovat tento hardware ve stavu zajišťujícím stoprocentní funkčnost.

(2) Pokud zákazník nesplní své povinnosti spolupráce a nám tím vzniknou dodatečné náklady, např. cestovní náklady, náklady na ubytování v hotelu nebo personální náklady, je zákazník povinen tyto dodatečné náklady uhradit. Čekací doby způsobené neplněním povinností součinnosti ze strany zákazníka budou účtovány na základě našich obvyklých hodinových sazeb.

ODDÍL 6 - Ceny

(1) Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše ceny uvedeny bez DPH a s připočtením daně z obratu platné v Rakouské spolkové republice v daném okamžiku. Není-li dohodnuto jinak, nese veškeré další náklady zákazník, např. náklady na balení, dopravu, pojištění, clo atd.
(2) Ceny uvedené v naší nabídce vycházejí z našich výpočtů v době podání nabídky. Pokud se ceny technických komponentů potřebných pro předměty dodávky zvýší po podání nabídky, resp. uzavření smlouvy o smlouvě, která stanoví závazek jedné ze stran, který trvá déle než 4 měsíce, alespoň o 10 %, jsme oprávněni zvýšit stanovené ceny o poměrné vícenáklady.
(3) Faktury se vystavují v dohodnuté měně s tím, že základem pro výpočet je směnný kurz (paritní cena) eura platný v den dodání.

ODDÍL 7 - Platba

(1) Platby jsou splatné v dohodnutý den splatnosti. Není-li datum splatnosti stanoveno, stávají se platby splatnými po obdržení faktury nebo rovnocenného výpisu z účtu. Pokud je datum obdržení faktury nebo výpisu z účtu nejisté, stávají se platby splatnými po obdržení našich dodávek nebo služeb.
(2) Pokud je neuhrazeno více než jedna faktura, budou platby provedené zákazníky použity na úhradu nejdéle neuhrazené pohledávky.
(3) Platby složenkou nebo šekem se nepovažují za platbu v hotovosti. Směnka nebo šek jsou přijímány pouze jako předběžné plnění. Veškeré diskontní poplatky, poplatky za inkaso, poplatky nebo daně vyplývající z přijetí, převodu nebo proplacení směnky nese zákazník. Nejsme povinni předkládat směnky, šeky a jiné způsoby úhrady včas. Pokud není směnka diskontována nebo není včas proplacena, je splatný celý dluh nebo jeho zůstatek.
(4) Pokud zákazník neplní své platební povinnosti, zejména pokud zastaví platby, jsme oprávněni požadovat celou dlužnou částku najednou, a to i v případě, že jsme již přijali šek nebo směnku. V takovém případě jsme rovněž oprávněni odmítnout plnění našich nesplacených závazků, dokud zákazník neprovede platbu nebo neposkytne dostatečné zajištění.
(5) Zákazník nemá právo na započtení svých pohledávek vůči naší společnosti ani na zadržovací právo, pokud jeho protipohledávky nebyly námi uznány nebo pravomocně stanoveny soudem.

ODDÍL 8 - Podmínky dodání, neplnění a nedodržení podmínek

(1) Námi uvedené podmínky a termíny nejsou závazné, pokud nebyly výslovně písemně stanoveny v našem potvrzení objednávky. Dodací lhůtou je datum písemně stanovené v potvrzení objednávky. Pokud nebudou všechny dokumenty, potřebná schválení, součinnost atd., které má zákazník dodat, předloženy alespoň jeden měsíc před termínem dodání, prodlužuje se uvedený termín dodání o jeden měsíc, počínaje dnem, kdy byly všechny výše uvedené dokumenty, potřebná schválení, součinnost atd. doplněny a obdrženy.
(2) Termín dodání se považuje za dodržený, pokud zboží opustilo náš závod v dohodnutém termínu dodání, nebo pokud byl zákazník v případě vyzvednutí informován o naší připravenosti k expedici.
(3) Pokud můžeme prokázat, že nám některý z našich dodavatelů nedodal zboží včas, přestože jsme pečlivě vybírali naše dodavatele a uzavřeli potřebné smlouvy za přiměřených podmínek, prodlužuje se dodací lhůta o prodlení, které bylo způsobeno tím, že nám náš dodavatel nedodal zboží včas. Pokud by výše uvedená překážka trvala déle než jeden měsíc, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně dosud nesplněné části. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučeny.
Výše uvedených okolností jsme oprávněni využít pouze tehdy, pokud o nich zákazníka neprodleně, tj. do 3 pracovních dnů poté, co jsme se o nich dozvěděli, informujeme.
(4) V případě, že nám ve splnění smluvních povinností po uzavření smlouvy zabrání nepředvídané, neobvyklé okolnosti, kterým nebylo možné zabránit ani přes přijetí vhodných opatření podle konkrétních okolností, zejména přerušení provozu, správní sankce nebo zásahy, zpoždění dodávek základních surovin, nedostatek energie apod., bude dodací lhůta přiměřeně prodloužena. Pokud se splnění dodávky stane nemožným v důsledku výše uvedených okolností, jsme zproštěni povinnosti dodávat.
Pokud výše uvedené okolnosti trvají déle než jeden měsíc, jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy v části, která nebyla dosud splněna.
V těchto případech vyšší moci není zákazník oprávněn požadovat po nás náhradu škody. Výše uvedených okolností jsme oprávněni využít pouze tehdy, pokud o nich zákazníka neprodleně informujeme.
Toto ustanovení se přiměřeně použije v případě výluky nebo stávky.
(5) V případě prodlení s přijetím plnění je zákazník povinen nahradit nám škodu způsobenou tímto porušením smlouvy, zejména náklady vzniklé v důsledku uskladnění zboží. To neplatí, pokud toto porušení smlouvy není zaviněno zákazníkem. V takovém případě je povinnost zákazníka uhradit náklady omezena na výdaje, které nám vznikly v důsledku uskladnění zboží. Po stanovení přiměřené lhůty k převzetí dodávky, avšak bez úspěchu, jsme dále oprávněni se zbožím jinak nakládat a dodat je zákazníkovi v přiměřeně prodloužené lhůtě.
Zákazník je povinen provést platby v dohodnutém termínu, i když je v prodlení s převzetím. Pokud se zbožím naložíme jinak, zákazník již není povinen platit úroky z prodlení ode dne takového jiného nakládání. Nejsme však povinni se zbožím jinak nakládat.

ODDÍL 9 - Přechod rizika / zásilka

(1) Pokud je předmět dodávky odeslán zákazníkovi na jeho žádost nebo pokud je předání provedeno - jako obvykle - ze závodu, přechází nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného zhoršení zboží na zákazníka spolu s předáním osobě, kterou jsme pověřili odesláním, nejpozději však v okamžiku, kdy zboží opustí náš závod nebo sklad; toto nebezpečí přechází bez ohledu na to, zda k odeslání došlo z místa plnění nebo kdo nese přepravní náklady. Pokud je zboží připraveno k odeslání a odeslání nebo převzetí zboží se zpozdí v důsledku okolností, za které neneseme odpovědnost, přechází riziko na zákazníka okamžikem, kdy obdrží naše oznámení o připravenosti k odeslání. Pojištění dodaných předmětů sjednáváme pouze na výslovné přání zákazníka.
(2) Pokud zákazník neurčí jinak, je způsob přepravy na našem uvážení. Nejsme povinni použít nejlevnější způsob přepravy. Obaly budou fakturovány a nebudou převzaty zpět, pokud právní předpisy, např. zákon "Verpackungsverordnung", nestanoví jinak nebo pokud se s námi zákazník v konkrétním případě nedohodne jinak.
(3) Vzorky, originály a další předměty poskytnuté zákazníkem budou uloženy vhodným způsobem. Povinností zákazníka je sjednat případné pojištění proti krádeži, požáru, vodě nebo jiným rizikům; pokud nás zákazník nepověří uzavřením příslušného pojištění, jehož náklady nese zákazník. Totéž platí obdobně, pokud skladujeme zboží vyrobené pro zákazníka na jeho žádost.

ODDÍL 10 - Vyhrazení vlastnického práva

(1) Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení všech neuhrazených pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu mezi námi a zákazníkem. Zákazník je oprávněn zboží dále prodat v rámci své běžné obchodní činnosti.
(2) V případě zpracování nebo kombinace dodaného zboží se výhrada vlastnictví vztahuje i na nové zboží a my jsme považováni za jeho výrobce. Pokud je naše zboží zpracováno nebo spojeno se zbožím nebo zařízením třetích osob, které nevlastníme, náleží nám podíl na spoluvlastnictví k nové věci, který je určen poměrem fakturační hodnoty mezi naším zbožím a ostatním zpracovaným zbožím.
(3) Pokud je předmět dodávky neoddělitelně spojen s jinými věcmi, které nevlastníme, náleží nám podíl na společném jmění k nové věci, který je určen poměrem hodnoty mezi předmětem dodávky a ostatními spojenými věcmi v době jejich spojení.
(4) Nesplacené pohledávky zákazníka vyplývající z dalšího prodeje zboží třetí osobě se považují za již postoupené zákazníkem na nás v jeho okamžiku v plné výši nebo ve výši našeho podílu na společném jmění jako zajištění (viz § 10 odst. 2); tímto postoupení přijímáme. Zákazník je oprávněn tyto pohledávky vymáhat, dokud toto pověření neodvoláme nebo dokud nezastaví platby. Zákazník není oprávněn tyto pohledávky postoupit, a to ani za účelem vymáhání těchto pohledávek formou faktoringu, ledaže by byl faktor povinen převést vybrané částky přímo na nás, dokud máme vůči zákazníkovi neuhrazené pohledávky.
Na naši žádost nám zákazník musí poskytnout informace potřebné k vymáhání postoupených pohledávek, včetně kopie smlouvy se svým zákazníkem, faktury a seznamu plateb přijatých od svého zákazníka.
(5) Zákazník nás bude neprodleně informovat o jakýchkoli nucených exekučních opatřeních uvalených třetími stranami na námi prodávané zboží s výhradou vlastnictví nebo na pohledávky, které nám byly předem postoupeny, a předá nám dokumenty potřebné k zásahu z naší strany.
(6) Pokud je zákazník v prodlení s platbou dvakrát během šesti měsíců nebo pokud je zákazník v platební neschopnosti nebo pokud objektivní kritéria svědčí o jeho platební neschopnosti, jsme oprávněni v případě dalšího prodeje zboží vymáhat postoupené dlužné částky přímo od zákazníka. Naše právo odstoupit od smlouvy zůstává nedotčeno.
(7) Na žádost zákazníka jsme povinni uvolnit jistotu, na kterou máme nárok podle vlastního uvážení, pokud hodnota této jistoty převyšuje zajištěné pohledávky o více než deset procent.
(8) Zboží, které jsme prodali, je v držení zákazníka s výhradou vlastnictví. Musí pro něj uzavřít pojištění proti požáru, krádeži a vodě. Zákazník tímto postupuje své nároky na náhradu škody vůči pojišťovnám a jiným osobám nebo subjektům odpovědným za náhradu škody vyplývající z druhu škody uvedeného ve větě 2 na nás, a to do výše naší příslušné pohledávky. V případě zákazu postoupení zákazník ručí za to, že pojistitel výslovně udělí souhlas s postoupením.

ODDÍL 11 - Povinnosti týkající se kontroly výrobků a varování před výrobky

(1) Za účelem ochrany třetích osob před nebezpečím, které může pocházet z našich výrobků, je zákazník povinen výrobek průběžně kontrolovat z hlediska jeho bezpečnosti (povinnost kontroly výrobku). Zákazník nás bude neprodleně písemně informovat o nebezpečích, která z výrobku vycházejí, jakmile se taková nebezpečí projeví (povinnost upozornění na výrobek).
(2) Pokud by vůči nám třetí strany uplatnily nároky založené na porušení povinnosti kontroly výrobků a/nebo povinnosti varování před výrobky, přechází tato odpovědnost na zákazníka, pokud byla naše odpovědnost způsobena porušením povinnosti kontroly výrobků a/nebo povinnosti varování před výrobky, které lze přičíst zákazníkovi.

ODDÍL 12 - Oznámení o závadě

Povinnost zákazníka prohlédnout zboží a reklamovat vady ihned při převzetí je stanovena rakouským obchodním zákoníkem (HGB).

ODDÍL - 13 Odpovědnost za vady / promlčecí lhůta

(1) Pokud je dodané zboží a/nebo instalace a/nebo dokumentace vadná nebo pokud určité podmínky zboží neodpovídají námi poskytnuté záruce, máme na výběr buď opravu vadného zboží, nebo jeho výměnu za zboží bez vad.
(2) Pokud selžou dvě snahy o odstranění vady, je zákazník oprávněn rozhodnout se, zda odstoupí od smlouvy nebo sníží kupní cenu.
Pokud byla vada způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslně z naší strany, ze strany našich zástupců nebo osob, které jsme zaměstnali při plnění našich povinností, a/nebo pokud vada vede k porušení základních smluvních povinností (kardinálních povinností), které nám lze přičíst, a/nebo k přičitatelné újmě na zdraví, životě nebo zdraví, nebo pokud jsme poskytli záruku na určité podmínky zboží, může zákazník rovněž požadovat náhradu škody.
V případě, že porušení našich základních povinností bylo způsobeno lehkou nedbalostí a mělo za následek finanční škody nebo škody na majetku zákazníka, je nárok na náhradu škody omezen na typicky předvídatelné ztráty.
V těchto případech nevzniká žádná odpovědnost za zastavení výroby nebo ušlý zisk.
Toto omezení odpovědnosti se obdobně vztahuje i na naše zástupce a osoby, které jsme zaměstnali při plnění našich povinností.
(3) Pokud se rozhodneme závadu opravit, poneseme vzniklé náklady. To se netýká nákladů vzniklých v důsledku toho, že zákazník dodané zboží přemístil ze svého sídla nebo z místa dodání.
Pokud oprava vady spočívá ve výměně zásuvných dílů, které lze vyměnit bez dalších technických změn, můžeme splnit svou povinnost odstranit vadu zasláním zásuvného dílu zákazníkovi spolu s pokyny k výměně.
(4) Zákazník nemá nárok na záruční nároky.

- s ohledem na vady, které byly způsobeny nepřiměřeným zacházením nebo nadměrným opotřebením jím samotným nebo jeho zákazníky,

- v případě provozních chyb nebo chyb aplikace,

- pokud bylo do předmětu dodávky zasaženo nebo byl změněn zabudováním dílů, které nepocházejí od nás, s výjimkou případů, kdy vada nebyla způsobena takovými změnami,

- pokud zákazník nebo jeho zákazníci nedodrželi pokyny pro montáž nebo používání, o kterých jsme zákazníka informovali, s výjimkou případů, kdy vada nebyla způsobena tímto nedodržením,

- za vhodnost zboží pro konkrétní účel použití, pokud toto konkrétní použití není uvedeno v potvrzení objednávky nebo v písemných pokynech přiložených ke zboží nebo pokud vhodnost pro konkrétní účel použití nebyla výslovně potvrzena námi.

Pokud byla vada způsobena okolností, která nás nezavazuje k záruce, uhradí nám zákazník veškeré náklady spojené s jeho reklamací.
(5) Obvyklá promlčecí lhůta pro nároky z vad dodaného zboží, které se obvykle nepoužívá pro stavby, je 1 rok od dodání zboží zákazníkovi a v případě námi provedené instalace od provedení instalace.
Pokud odpovídáme za škodu, zkrácení promlčecí lhůty se nevztahuje na nároky na náhradu škody z důvodu vad způsobených hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním, přičitatelným porušením základních smluvních povinností (kardinálních povinností), jakož i na újmu na zdraví, životě nebo zdraví, za kterou neseme odpovědnost, nebo pokud jsme poskytli záruku na určitou kvalitu zboží.
Pokud jsme výslovně poskytli záruku na určitou kvalitu výrobku, je promlčecí lhůta pro nároky vyplývající z této záruky 2 roky od dodání předmětu prodeje, na který se záruka vztahuje. Pokud jsme poskytli záruku na trvanlivost, promlčecí lhůta pro nároky vyplývající z této záruky končí uplynutím doby, na kterou byla záruka na trvanlivost poskytnuta. Tato promlčecí lhůta začíná rovněž běžet od dodání zboží, na které se záruka vztahuje.
Pokud je doba trvání záruky kratší než jeden rok, je promlčecí doba stanovena v § 13 odst. 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
(6) Pokud je dodané zboží použitým zbožím, je vyloučena jakákoli odpovědnost za vady. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na nároky na náhradu škody založené na hrubé nedbalosti nebo úmyslném jednání, na přičitatelné porušení základních smluvních povinností (kardinální povinnost), jakož i na přičitatelnou újmu na zdraví, životě nebo zdraví, a také v případě námi poskytnuté záruky na určitou kvalitu výrobku.
(7) Případné použití zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčeno.

ODDÍL 14 - Nároky na náhradu škody vyplývající z porušení povinností ochrany, neplnění a nedodržení povinností

(1) Odpovědnost za vady jakosti a vady vlastnictví není tímto oddílem dotčena (§ 14). Na tento druh odpovědnosti se vztahují ustanovení §§ 13 a 15 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
(2) Nároky na náhradu škody vyplývající z jiných porušení povinností z naší strany, zejména povinností chránit zájmy, které vyžadují ochranu, a/nebo povinností vyplývajících z kvazi-smluvních vztahů, jsou vyloučeny, pokud se nezakládají na hrubé nedbalosti nebo úmyslném jednání, na přičitatelném porušení základních smluvních povinností (kardinálních povinností) nebo na újmě na zdraví, životě nebo zdraví způsobené námi, našimi zástupci nebo osobami, které jsme zaměstnali při plnění našich povinností.
Pokud jsme odpovědní za porušení kardinálních povinností na základě lehké nedbalosti, je nárok na náhradu finanční škody a škody na majetku omezen na typicky předvídatelné ztráty.
V těchto případech nevzniká žádná odpovědnost za zastavení výroby nebo ušlý zisk.
(3) Toto omezení odpovědnosti podle § 14 odst. 2 se přiměřeně použije i na nároky z deliktů.
(4) Nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku zpoždění dodávky nebo neplnění nelze vůči nám uplatňovat, pokud nejsou založeny na úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti z naší strany, ze strany našich zástupců nebo osob, které jsme zaměstnali při plnění našich závazků.
Toto omezení odpovědnosti neplatí v případě porušení základních smluvních povinností (kardinálních povinností), které lze přičíst nám.
Pokud jsme odpovědní za škodu na základě lehké nedbalosti (porušení základních povinností), je nárok na náhradu škody omezen na typicky předvídatelné ztráty.
V těchto případech lehké nedbalosti nevzniká žádná odpovědnost za zastavení výroby nebo ušlý zisk.
Případné právo na odstoupení od smlouvy, které může mít zákazník v případě zpoždění dodávky nebo neplnění, zůstává tímto omezením odpovědnosti nedotčeno.
(5) Nároky na náhradu škody vyplývající z jiných porušení povinností, prodlení nebo neplnění podle tohoto oddílu, které nejsou nároky z vad jakosti a/nebo vad vlastnictví, se promlčují za jeden rok od konce roku, v němž nárok vznikl a zákazník se dozvěděl o okolnostech odůvodňujících nárok nebo jeho nevědomost byla způsobena hrubou nedbalostí. Maximální promlčecí lhůty stanovené v § 199 odst. 2 a 3 rakouského občanského zákoníku zůstávají tímto ustanovením nedotčeny.
Toto omezení se nevztahuje na nároky na náhradu škody založené na hrubé nedbalosti nebo úmyslném jednání, na přičitatelné porušení základních smluvních povinností (kardinální povinnosti), jakož i na újmu na zdraví, životě nebo zdraví, kterou jsme způsobili my, naši zástupci nebo osoby námi zaměstnané při plnění našich povinností.
(6) Případné použití zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčeno.

ODDÍL 15 - Práva duševního vlastnictví

(1) Nároky na náhradu škody vyplývající z porušení ochranných známek, patentů, patentových přihlášek, užitných vzorů, zapsaných průmyslových vzorů nebo autorských práv třetích osob vůči nám, našim zástupcům nebo osobám, které jsme zaměstnali při plnění našich závazků, jsou vyloučeny, pokud nejsou založeny na hrubé nedbalosti nebo úmyslném jednání nás, našich zástupců nebo osob, které jsme zaměstnali při plnění našich závazků, nebo pokud jsme se nezaručili, že výše uvedená práva duševního vlastnictví nebudou porušena.
Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy porušení základních smluvních povinností (kardinálních povinností), které lze přičíst nám, našim zástupcům nebo osobám, které jsme zaměstnali při plnění našich povinností.
Pokud jsme my, naši zástupci nebo osoby, které jsme zaměstnali při plnění našich závazků, odpovědní za škody na základě lehké nedbalosti (porušení základních povinností), je nárok na náhradu škody omezen na typicky předvídatelné ztráty.
V těchto případech odpovědnosti založené na lehké nedbalosti neexistuje žádná odpovědnost za zastavení výroby nebo ušlý zisk.
Toto omezení odpovědnosti se obdobně vztahuje i na naše zástupce a osoby, které jsme zaměstnali při plnění našich povinností.
(2) Právo zákazníka odstoupit od smlouvy z důvodu porušení výše uvedených práv duševního vlastnictví zůstává nedotčeno.
(3) Pokud jsou vůči nám uplatňovány nároky založené na porušení práv třetích osob, může zákazník tuto vadu vlastnictví prokázat pouze tím, že proti němu bude vydán pravomocný rozsudek soudu. Tím není dotčeno právo zákazníka učinit nás žalovanou třetí stranou v soudním řízení o porušení práv.

ODDÍL 16 - Pozastavení promlčecí lhůty z důvodu jednání

(1) Za jednání o odpovědnosti za vady nebo o jiných nárocích na náhradu škody se považuje pouze takové jednání, při kterém strany písemně prohlásí, že o těchto nárocích jednají. Pokud by písemný odkaz na tento požadavek představoval zneužití zákonných práv, nemůže se žádná ze stran dovolávat jeho dodržení.

ODDÍL 17 - Obchodní tajemství/ochrana dat

(1) Plány, výkresy a technické údaje, které předáme zákazníkovi, zůstávají naším majetkem. Předáním uvedených dokumentů nevznikají zákazníkovi žádná práva k těmto dokumentům, zejména žádný úpis. Zákazník nesmí tyto dokumenty používat, zejména je nesmí kopírovat, rozmnožovat ani předávat, zpřístupňovat nebo sdělovat třetím osobám bez našeho písemného souhlasu. To platí i v případě, že dokumenty nejsou označeny jako důvěrné informace.
(2) Zákazník zajistí, že jeho zaměstnanci, konzultanti, akcionáři a další osoby, které se s tímto obchodním tajemstvím seznámí, budou písemně zavázáni chránit naše obchodní tajemství ve výše uvedeném rozsahu.
(3) Tyto povinnosti platí i po ukončení smluvních vztahů.
(4) Jsme oprávněni zpracovávat údaje o zákazníkovi, které získáme v souvislosti se smluvními vztahy nebo v souvislosti s nimi, bez ohledu na to, zda pocházejí od samotného zákazníka nebo od třetích osob, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

ODDÍL 18 - Místo plnění, rozhodné právo, soudní příslušnost, částečná neplatnost

(1) Místem plnění v souvislosti s dodávkami a platbami je Weiz.
(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky a celý smluvní vztah mezi námi a zákazníkem se řídí právem Rakouské spolkové republiky s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
(3) Výlučnou soudní příslušností pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, je Weiz nebo podle našeho uvážení místo, kde má zákazník své sídlo.
(4) Zástavní smlouvy, výhrady, změny nebo dodatky musí být uzavřeny písemně.
(5) Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala neplatnými, zůstávají ostatní části v platnosti.
Pokud by jiná ustanovení sjednaná v souvislosti se spoluprací se zákazníkem byla nebo se stala neplatnými, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nebo dohod nedotčena. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení vyložit nebo změnit tak, aby hospodářského účelu neplatného ustanovení bylo co nejlépe dosaženo právně platným způsobem.

Platí: září 2014 až do další verze